TERMES I CONDICIONS GENERALS DE MATRÍCULA

Aquests són els termes i condicions que regulen el procediment de la formalització de la matrícula per la prestació de serveis educatius per part d’EUMES Girona S.L. (en endavant “EUMES”).

I. DADES DE L’ALUMNE: amb la firma de la matrícula, l’alumne declara que les dades proporcionades són correctes. L’alumne és el responsable de comunicar al departament d’administració d’EUMES amb la major rapidesa possible qualsevol canvi de les seves dades (per exemple: canvis d’adreça, de número de telèfon, de compte bancari, etc.).

Les seves dades seran tractades per EUMES, com a responsable del tractament, amb la finalitat d’oferir els serveis especialitzats en l’ensenyament. Les dades es tractaran en compliment d’obligacions legals i per la prestació de serveis. Les dades es podran comunicar a altres institucions universitàries per tal que quedi constància de la formació rebuda i expedició dels corresponents certificats i títols, a institucions i empreses per a la realització de pràctiques, així com a entitats bancàries amb finalitats de cobrament. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició al tractament i la sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a EUMES.

II. PAGAMENT ÍNTEGRE DE LA MATRÍCULA: degut a les importants inversions que EUMES realitza anticipadament per a cada alumne en concepte d’equipament informàtic, llicències de software, material acadèmic, professorat, mobiliari, infraestructures, etc. la firma del formulari de matrícula compromet a l’interessat a pagar íntegrament i dins dels períodes temporals previstos l’import total d’aquesta. El pagament de la matrícula s’efectuarà per mitjà de targeta de crèdit, transferència al número de compte corrent indicat al formulari de matrícula o finançament que ofereix La Caixa (Préstec exprés). En aquest últim cas, l’alumne és el responsable en contactar amb l’oficina indicada al formulari de la matrícula per portar a terme la gestió pertinent, i d’ingressar l’import al nostre compte corrent segons les indicacions especificades al formulari de matrícula. Casos com per exemple el retracte de la matrícula un cop transcorregut el termini per exercir el dret de desistiment, l’abandonament dels estudis, l’impossibilitat sobrevinguda de seguir cursant els estudis i similars no donaran lloc a una reducció de l’import a pagar o a una cancel·lació dels pagaments pendents. EUMES no aplicarà reduccions del preu de matrícula en situacions de família nombrosa, família monoparental i/o discapacitats.

En el cas d’inscripció al curs Albeton Live, el preu de la matrícula inclou una llicència completa Ableton Live Suite, Co – Working Residency a Bridge 48: (Accés al Co-Working a Bridge 48, 10 hores d’ús de Gear a Bridge 48 o 30 Tokens per estudis o serveis de mixing i mastering), 60 hores de formació en producció musical i ús de iMac amb l’última versió instal·lada d’Ableton Live.

III. DESISTIMENT: El dret de desistiment es reconeix en cursos o serveis educatius que es contracten a distància o de manera on-line. En aquests casos el desistiment permet l’anul·lació total de la matrícula amb dret a la devolució de l’import total, sempre que es sol·liciti en el termini de 14 dies després de formalitzar la matrícula, sense necessitat de justificació. En el cas de matrícules efectuades presencialment no es reconeix el dret al desistiment. En el cas que el curs contractat sigui on-line i el contingut es faciliti digitalment per mitjà de suports electrònics, es perd el dret a desistir un cop el curs s’ha lliurat a l’alumne.

Per exercir el dret de desistiment, s’ha de notificar la decisió de desistiment a través d’una declaració inequívoca. Després es procedirà a la devolució, en el termini màxim de catorze dies naturals, de tots els pagaments que s’hagin efectuat per part de l’alumne, a comptar des de la data en que es fa la sol·licitud. Un cop exercit el dret de desistiment, es pot tornar a sol·licitar l’activació de la matrícula.

III. DEMORA DEL PAGAMENT: la demora superior a un (1) mes d’un pagament vençut iniciarà, automàticament i sense previ avís, la meritació d’interessos, concretament l’interès legal incrementat en dos punts percentuals. La liquidació dels interessos meritats serà de caràcter diari.

IV. INSTAL·LACIONS DE L’ESPAI BRIDGE 48: l’alumne només podrà accedir a l’aula on s’imparteixi el curs i amb la presencia del professor. No tindrà accés lliure a les aules, bucs d’assaig i estudis gestionats per EUMES i situats a Bridge 48.

V. LLEI I FUR APLICABLES: el present contracte de matrícula es regeix i s’interpreta per la llei espanyola. Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre i acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de Girona per totes les qüestions legals.

VI: DESCOMPTES: Amb la realització d’aquest curs EUMES ofereix 250€ de descompte al Diploma d’especialització en Música Avançada i So i a Ableton Electronic Music Program (AEMP). També pots obtenir un 10% de descompte amb la realització d’altres cursos a EUMES Bridge.

×