Tel. +34 972241010 Móv. +34 646462648 j.corominas@eumes.cat

Diploma d'especialització en música avançada i so

Diploma en música avançada i so, reconegut al finalitzar els estudis com un diploma d'especialització per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, enfocat a la formació en producció musical.


Més informació
Assignatures per any (Any 1)
Tècniques de gravació I

Tècniques de gravació I

Abans del l’aparició dels Home Studios, el procés de producció era molt diferent del que coneixem actualment. Cada fase de la producció estava separada i la realitzava un professional especialitzat en aquella fase en concret. 

En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne la base teòrica i les metodologies necessàries per a realitzar l’enregistrament dels principals instruments que formen part de les produccions actuals.
Ableton Live I

Ableton Live I

Aquesta assignatura proposa introduir a l’alumne en els aspectes clau de la producció musical, fent un repàs a les diferents disciplines artístiques, tècniques de so i la música, per a aconseguir que l’estudiant creï les seves primeres composicions i mescles amb èxit. 

S’introdueix a l’alumne a l’edició i manipulació del so amb el software Ableton Live, així com també es donen els conceptes bàsics de la barreja sonora en el món digital. També s’exposen les diverses tècniques i eines pera a la manipulació i transformació del so.
Acústica

Acústica

Tenir una base teòrica sòlida sobre la naturalesa i el comportament del so és vital a l’hora de tractar-lo. En aquesta assignatura es dóna la base teòrica per poder assolir la resta de coneixements relacionats amb el so. Per tal d’aconseguir-ho també es realitzaran diverses pràctiques amb les que l’alumne aconseguirà entendre les propietats físiques del so i així poder desenvolupar posteriorment tasques més creatives en el tractament d’aquest.

L’objectiu és que l’alumne entengui les característiques físiques de les ones sonores, així com tot el seu tractament durant el procés de gravació, edició i mescla d’una producció musical. També s’adquireix un coneixement bàsic de tots els elements que intervenen en la captura i posterior tractament del so, així com de la seva utilització. També s’aprèn a discriminar auditivament el so mitjançant exercicis pràctics, per tal de poder-lo processar posteriorment i identificar possibles problemes.
Disseny sonor I i II

Disseny sonor I i II

En aquesta assignatura l’alumne aprèn a dissenyar qualsevol so des de zero, així com a tenir la capacitat d’emular diferents sons només escoltant-los. Utilitzant Serum i Massive, dos dels estàndards de la música electrònica actual, l’alumne podrà recrear qualsevol so de les produccions del sector. 

L’objectiu de l’assignatura de disseny sonor és que l’alumne adquireixi una base teòrica sobre la síntesi, conegui el funcionament de la síntesi sostractiva i sigui capaç de crear qualsevol tipus de so amb l’ús dels diferents sintetitzadors que es treballen dins de l’assignatura. 

Aquesta assignatura no està restringida a cap estil en concret, es dissenyaran sons de diferents estils de la música actual: Dubstep, House, Progressive, Electro, Dance, Indie/Rock, Pop, Hip hop, Drum and Bass, etc. 
Història i estètica de la música moderna I

Història i estètica de la música moderna I

Aquesta assignatura ofereix als alumnes una panoràmica global de les músiques populars al segle XX, des dels orígens del jazz fins als nostres dies, excloent les corrents que tenen a veure directament amb el desenvolupament de les eines electròniques. 

D'aquesta manera, i enteses com a complement de l'assignatura d'història i estètica de la música electrònica, aquestes classes permetran tenir un coneixement contextualitzat sobre fenòmens com el jazz, el pop, la cançó popular, el rock, les músiques del món i altres sons que poden ser útils per eixamplar les ments creatives dels músics.
Harmonia I

Harmonia I

Amb aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements clau d’harmonia per a poder crear amb èxit petites progressions d’acords, en mode major i menor, amb els seus corresponents motius melòdics.

Al llarg de les classes es potencia la capacitat de crear motius melòdics que generen memòria als oients. També s’analitzaran harmònicament temes de productors de referència.

Així, l’alumne entendrà el funcionament de l’harmonia vertical (acords) i horitzontal (melodies) assimilant el concepte de tonalitat, ja sigui major o menor, tant en el mapa MIDI com en el pentagrama tradicional. 
Dramatúrgia del so

Dramatúrgia del so

El principal objectiu de l’assignatura és potenciar la capacitat creativa de l’alumne en l’àmbit del disseny sonor, mitjançant l’anàlisi del so i el seu significat en el context audiovisual; so entès com a element narratiu complementari a l’element visual i la banda sonora musical. 

Amb aquesta assignatura l’alumne podrà dominar el significat cultural i els efectes perceptius i psicològics del so, el seu tractament, disseny i especialització. També podrà desenvolupar la creativitat aplicada al disseny sonor per a formats audiovisuals i la capacitat d’aplicar els coneixements assolits en el context professional.
Producció avançada I

Producció avançada I

Passant pels estils més representatius del mercat actual i amb Logic Pro X com a eina principal, l’alumne aprendrà com emprendre noves produccions, aprenent les tècniques més utilitzades en les produccions d’avui en dia. 

Amb aquesta finalitat, es donaran les eines i coneixements necessaris a cada alumne per la correcta execució de cada tasca a l’hora de produir. 
LLenguatge musical I

LLenguatge musical I

A través d’aquesta assignatura, els alumnes aprendran les eines bàsiques per a entendre el llenguatge de la música i, així, aprofundir en el coneixement de les altres assignatures musicals posteriors. També es realitzaran una sèrie d’exercicis per a potenciar la sensibilització de l’alumne vers la teoria musical i la seva interiorització.
Introducció al piano

Introducció al piano

A través d'aquesta assignatura, els alumnes treballaran els aspectes de la interpretació del piano i/o teclats que són de gran utilitat en la producció musical: tècnica bàsica de l’instrument, interpretació harmònica, expressivitat i improvisació. 

També es treballarà l’aplicació i domini dels conceptes del llenguatge i l’harmonia musical treballats en altres assignatures. L’objectiu és assolir un nivell bàsic que ens permeti reproduir i gravar melodies, patrons d’acords i petits arranjaments de piano. Tot això per millorar el procés de producció musical i com a mitjà ràpid d’inspiració i concreció d’idees.
Història i estètica de la música electrònica I i II

Història i estètica de la música electrònica I i II

El principal objectiu de l’assignatura és potenciar la capacitat crítica de l’alumne envers la música electrònica: entendre el que escolta més enllà de la seva forma i ser capaç de contextualitzar les seves connotacions (socials, racials, econòmiques, culturals i sexuals) implícites.

A partir del repàs cronològic del que ha estat i és la música electrònica, l’assignatura es centrarà en les circumstàncies que han propiciat la seva evolució i múltiples transformacions als darrers cent anys, per tal d’oferir a l’alumne les eines necessàries per poder desenvolupar una cartografia conceptual mitjançant la qual pugui ubicar la seva pròpia estètica.
Projecte

Projecte

Al final del primer curs, l’alumne realitzarà el primer projecte final del Diploma, amb l’objectiu de posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg de l’any.

En aquest cas, l’alumne haurà de realitzar un EP amb l’assessorament d’un tutor, Àlex del Amo. Sense restriccions a nivell d’estil musical, l’alumne podrà treballar en la línia que desitji. 
Dj (optativa)

Dj (optativa)

En aquesta assignatura, de caràcter optatiu, l’alumne aprendrà a utilitzar el material estàndard d’una cabina de deejay, així com els diferents softwares més utilitzats en l’actualitat pels professionals del sector. 

Aprendrà a mesclar en els diferents suports digitals: controladors, cdj i tocadiscs (amb Serato). També adquirirà els coneixements bàsics per a conduir una sessió en una discoteca, des del moment que es prepara fins que s’executa.

Aquesta classe es farà en format particular professor/alumne.
Assignatures per any (Any 2)
Mescla I masterització II

Mescla I masterització II

En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne les eines i metodologies necessàries per a la realització de mescles i masteritzacions professionals. 

La diferència entre una producció professional i una d’amateur molts cops ve marcada pels processos de mescla i mastering. Grans produccions es poden veure afectades per un mal procés de finalització si no es té ni s’aplica el coneixement i la tècnica adequada. 

L’assignatura dotarà a l’alumne de tot els coneixements i les tècniques necessàries per tal d’obtenir produccions musicals amb una gran qualitat sonora. 
Harmonia II i III

Harmonia II i III

Amb aquesta assignatura s’assentaran els coneixements adquirits a l’assignatura d’harmonia que s’imparteix en el primer curs. 

S’aprofundirà en la utilització de tonalitats majors i menors mitjançant la utilització d’acords secundaris, per extensió, substituts i d’intercanvi modal. Es desenvoluparà també la capacitat de modular (canviar de to) entre diferents tonalitats. Per tant, es millorarà la capacitat de crear progressions d’acords tant en mode major com menor.
També s’incidirà en la capacitat a l’hora de crear motius melòdics que generin memòria a l’oient.

En la segona part d’aquesta assignatura es treballaran conceptes harmònics més avançats: acords híbrids, poli-harmonies, tècniques de re harmonització, patrons harmònics comuns, harmonies modals i no-tonals, etc. 

Aprofundirem també en la creació de melodies i acompanyaments harmònics a través d’exercicis i projectes específics. 
Llenguatge musical II i III

Llenguatge musical II i III

A través d'aquesta assignatura, l’alumne aprendrà el funcionament de totes les eines i les metodologies necessàries per a poder analitzar i valorar la música aplicada al cinema i al conjunt del món audiovisual. 

Aquest curs introduirà a l’alumne en els conceptes i recursos claus per a poder desenvolupar amb èxit la tasca d'anàlisi i valoració de la composició musical cinematogràfica i audiovisual en general. 

També s’estudiaran les diverses tècniques necessàries per a l'anàlisi musical cinematogràfic mitjançant exemples audiovisuals, preparats i editats especialment per a aquesta finalitat. 
Autogestió musical I

Autogestió musical I

Amb aquesta assignatura pretenem dotar a l'alumne de coneixements avançats per tal de facilitar la seva autogestió artística (contractes, drets i obligacions), així com la gestió discogràfica (funció dels diversos departaments, sistemes de promoció i distribució de la nostra música, management musical, llicències, ingressos, label copy, release info, sistemes anti-pirateria, timmings, monetització digital, etc.).

També es tractaran els aspectes sobre la gestió editorial (drets d´autor, entitats de gestió, procediments de registre, música per anuncis / pel·lícules, sampling a tercers, etc.). Tot vehiculat amb casos pràctics reals.
Història i estètica de la música moderna II

Història i estètica de la música moderna II

Aquesta és la continuació de l’assignatura de primer sobre Historia i estètica de la música moderna. Aquestes classes permetran completar el coneixement de l’alumne, contextualitzant sobre els esdeveniments musicals més representatius del segle XX fins l’actualitat.
Producció avançada II

Producció avançada II

En aquesta assignatura l'alumne aprendrà a utilitzar totes les eines i recursos que el software de Cubase posa a la nostra disposició a l’hora d'encarar la realització d'una producció musical, sigui del tipus que sigui. 

Una vegada s’hagin après totes les funcionalitats del programa, l’alumne haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits a través de la realització de treballs pràctics, creant projectes de tots els estils musicals. 
Film Scoring I i II

Film Scoring I i II

Amb aquesta assignatura s’assoliran els coneixements bàsics per a poder instrumentar correctament un projecte en formació de música moderna, orquestral o mixta. Es desenvoluparà la capacitat de crear línies de baix, acompanyaments, melodies principals i contra-melodies. 

L’objectiu és que l’alumne pugui entendre el funcionament dels principals grups d’instruments per a la seva utilització en el procés de creació musical. Es donaran a conèixer també els recursos narratius instrumentals mitjançant la conscienciació de la relació que el subconscient estableix entre el timbre de l’instrument, l’harmonia de la música i els sentiments humans.
Realització de remescles i covers

Realització de remescles i covers

La creació de remixos, tant oficials com no-oficials, s’ha convertit en un dels fonaments bàsics en la carrera professional de qualsevol artista o productor, fins al punt d’esdevenir un recurs tant important com la producció pròpia.

Aquesta assignatura té com objectiu introduir a l’alumne en el món de la remescla a partir del popular software Ableton Live i dotar dels recursos bàsics per a la realització d’aquest tipus de treballs.
Tècniques de gravació II

Tècniques de gravació II

Aquesta assignatura és la continuació de la primera part de tècniques de gravació I. Està totalment vinculada al projecte final II, que té un gran component de gravació. 

Aquesta assignatura es realitzarà als estudis 44.1 on els alumnes podran treballar en un entorn professional i amb un equip d’alta gama.
Disseny sonor III

Disseny sonor III

Tercera part del mòdul de síntesi. Aquesta assignatura utilitza Spire com a eina principal. En aquesta part de l'assignatura, s’aprendran tècniques avançades per la creació de tot tipus de sons utilitzant els diferents tipus de síntesis de Spire. 

L'objectiu d'aquesta part de l'assignatura és assentar el coneixement teòric a base de la pràctica en el disseny de so. La síntesi és una de les parts més difícils de la producció però a l'hora és de les més importants per poder crear un so propi.
Disseny sonor i so per audiovisuals

Disseny sonor i so per audiovisuals

En aquesta assignatura l’alumne aprendrà a sonoritzar contingut audiovisual amb l’ajuda de material pre-gravat, síntesi i “foleys”. 

En aquesta assignatura també s’aprendran tècniques de gravació en rodatges, així com la creació i gravació de “foleys”.

Avui en dia en el món audiovisual, el tractament del so i la música ha guanyat molt de protagonisme, poden potenciar la imatge fins nivells que eren impensables fa uns anys enrere. Tractant tant els aspectes tècnics com els artístics, l’alumne aprendrà la importància del disseny sonor en el món audiovisual.
Assignatures per any (Any 3)
Film Scoring III

Film Scoring III

Treball d’aprofundiment en tècniques de filmscoring aplicades al món dels videojocs. Fent un repàs històric dels videojocs des dels seus inicis s’analitzarà l’evolució de l’estil musical i els recursos tècnics fins arribar als jocs actuals. 

Es treballaran conceptes de composició musical molt utilitzats en la música per videojocs i tècniques específiques de creació de música interactiva. Adquirirem eines per crear textures sonores pròpies dels videojocs: coneixement de conceptes d’orquestració aplicats, introducció a la creació orquestral MIDI, creació de música descriptiva / expressiva, etc. 

Dins aquesta assignatura també treballarem l’edició de partitures en LOGIC, com a eina fonamental en el procés de gravació de bandes sonores. 
Disseny sonor per videojocs amb pro tools I y II

Disseny sonor per videojocs amb pro tools I y II

Els videojocs són un paradigma per sí mateixos d'aplicació de l'àudio. La seva no-linealitat els fan únics i especials, vius i dinàmics com cap altra producció d'àudio. A través d'aquesta assignatura els alumnes aprendran les eines professionals bàsiques necessàries per desenvolupar l'àudio d'un videojoc, en tots els aspectes: diàlegs, ambients, efectes i música. A través de les fases de: producció, gravació, edició, mescla, exportació i, finalment, d'implementació de l'àudio completran un videojoc real.

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne sigui capaç de generar i integrar l'àudio en un nivell de videojoc de forma professional utilitzant Pro Tools com a DAW (Digital Audio Workstation) i Unity com a Middleware.
Composició

Composició

Ampliació i aplicació dels conceptes treballats a les assignatures d’harmonia. Anàlisi i ús de tècniques compositives avançades. Coneixement de llenguatges musicals, més enllà de la música tonal per ampliar recursos i explorar sonoritats contemporànies en les nostres composicions.
Management

Management

La figura del mànager molts cops, o si més no als inicis, és realitzada pel propi artista o grup musical. És per això que s’ha de tenir coneixement del tipus de contractes i sistemes de negociacions, a fi de sobreviure en el mercat musical.

En aquesta assignatura s’aprendrà sobre les funcions que desenvolupa un mànager dins de la indústria musical. Com ha de ser un bon professional i com autogestionar-se les tasques de management i representació artística. 
Coaching empresarial

Coaching empresarial

Aquesta assignatura té com a objectiu dotar als alumnes de noves competències i capacitats per inserir-se i fer-se un lloc en el món laboral. Així com realitzar un procés d'auto coneixement per poder oferir el millor de si mateixos en l'àmbit laboral.
També, durant la matèria, els alumnes aprendran a concretar i saber-se dirigir cap als seus objectius, desenvolupar les seves habilitats comunicatives i treballar en equip, així com a utilitzar eines del coaching i la PNL per treure el millor de si mateixos en els contextos que necessitin.
Branding

Branding

El mercat musical ha patit grans canvis en els últims anys i ha posat de manifest la necessitat de les marques per renovar-se i plantejar diferents estratègies per captar consumidors. En aquesta assignatura s'atorga a l'alumne dels coneixements i metodologies necessàries per transformar un producte en una marca, a través de l'anàlisi de grups de consumidors, les seves necessitats, la generació de vincles emocionals i d'experiències, amb l'objectiu final de fer arribar el nostre producte a un sector de consumidors fidelitzats.
Creació de Livesets

Creació de Livesets

El Liveset és un format necessari per a tot productor/a, tenim clars exemples d’artistes que només actuen en format Live. En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne les eines i metodologies necessàries per a la realització i l’execució de Livesets. 

L’alumne adquirirà els coneixements necessaris per a convertir Ableton Live en una potent arma a l’hora d’executar un Liveset. Amb l’ús de controladors MIDI s’aprendrà a controlar externament la sessió de Live. 
Creació i gestió empresarial

Creació i gestió empresarial

La situació actual del mercat ha fet precisa la formació de professionals capaços de crear i gestionar la seva pròpia empresa. És per això que aquesta assignatura pretén donar els coneixements essencials que tot emprenedor ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el seu propi projecte dins de la indústria musical. 

L’objectiu principal és que l’alumne sigui capaç de crear i consolidar la seva iniciativa empresarial dins del sector i conegui les tècniques bàsiques per a desenvolupar l’activitat comercial desitjada. 
Organització d'esdeveniments

Organització d'esdeveniments

Aquesta assignatura es planteja com una assignatura teòrica on s’aprendran els aspectes bàsics de l’organització i gestió d’esdeveniments, es coneixeran els requisits legals per el desenvolupament d’aquests i les eines més importants del mercat en promoció i comercialització. 

A més, es farà una introducció a la gestió de les relacions laborals i els recursos humans en l’organització de concerts o d’altres tipus d’esdeveniments musicals.
Marketing musical

Marketing musical

A través d’aquesta assignatura l’alumne adquirirà una visió general del funcionament del marketing aplicat al sector de la indústria musical. 

S’estudiaran, a més, els diferents canals que poden ajudar a donar més difusió a un projecte musical, tant a nivell online com a nivell offline. També s’estudiarà el paper de les xarxes socials en aquest procés de comunicació i el seu funcionament. 

Finalment es prepararà a l’alumne per tal de que desenvolupi un pla estratègic enfocat a la consecució dels seus objectius. 
Acústica i so directe

Acústica i so directe

Aquesta assignatura farà entendre el comportament que té el so i les seves característiques físiques, les eines i elements necessaris per la reproducció en directe, o no, de diferents actes i espectacles. 

Mitjançant els exercicis teòrics i pràctics l’alumne podrà aplicar les accions correctores en els espais, optimitzar i utilitzar la cadena d'elements d'un sistema electroacústic més adient per l'activitat i espai a treballar.
Creació web

Creació web

A través d’aquesta assignatura l’alumne aprendrà a crear pàgines web a través del gestor de continguts Wordpress. Es treballarà el web com a eina de promoció i aparador principal del projecte que cada alumne vulgui donar a conèixer. 

L’objectiu principal de l’assignatura, més que aprendre a programar, és adquirir els coneixements necessaris sobre els elements bàsics, arquitectura i estructura que ha de tenir una web per tal que sigui intuïtiva, usable i optimitzada pels principals cercadors. 

També es farà una introducció a l’analítica web, per tal de que l’alumne sigui capaç d’entendre com actuen els usuaris quan visiten la seva web. Finalment, també es treballaran aspectes bàsics de SEO, per tal de que l’alumne sigui capaç de crear una web optimitzada pels principals cercadors.
Eumes Meets Oscar Araujo

Eumes Meets Oscar Araujo

Oscar Araujo, un dels productors musicals més reconeguts del sector al nostre país, farà quatre classes on es tractaran dues temàtiques: per una banda la creació de videojocs i, per altra, donarà una sèrie d’eines per iniciar-se en l’entorn laboral del món musical i/o audiovisual.
TFD

TFD

Al llarg del tercer any, cada alumne realitzarà un projecte basat en la producció d’un LP, un EP o una banda sonora. Cadascú podrà escollir la línia estilística en la que vol treballar en funció del seu projecte personal. 

El projecte es realitzarà a les instal·lacions d’EUMES i a les dels estudis 44.1. A més, diferents professionals del sector de la producció musical passaran per l’escola per tal d’assessorar a cada alumne en la realització del seu treball.

INFORMACIÓ BÀSICA

Propera convocatòria
Setembre 2018
Horaris disponibles
Grup matí: 9:30h - 13:30h (Català)
Grup tarda: 14:30h - 18:30h (Castellà)
Durada
3 anys
600 hores anuals
Lloc
Girona
Vols rebre més informació?
Aquesta és la política de protecció de dades d’Advanced Music and Sound Education SL. Es fonamenta en els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Advanced Music and Sound Education S.L.

Finalitat

Resposta consultes web, prospecció i enviament informació comercial i oferta de serveis educatius.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

EUMES Girona S.L.; encarregats de tractament dins i fora de la UE.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a l’informació adicional.

Pot consultar l’informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades a continuació.

 

Responsable del tractament de dades personals
Advanced Music and Sound Education SL (AMSE)
CIF B-55292221
Ctra. Antiga d’Amer 10, 17007 Girona
+34 972 24 10 10
eumes@eumes.cat

Delegat de Protecció de Dades
El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal, telèfon o protecciodades@eumes.cat.
 
Finalitats del tractament de dades personals
AMSE tracta les dades personals per diferents finalitats, principalment per prestar serveis docents, enviar informació d’activitats i serveis i mantenir relacions comercials amb els nostres proveïdors.

Gestió acadèmica: AMSE tracta les dades dels alumnes per oferir-los serveis educatius. Les dades aportades i les que resulten de l’activitat docent serveixen de base per a l’avaluació. Les dades dels alumnes s’utilitzen també amb finalitats de gestió administrativa, per enviar informació del seu interès i tramitar i expedir certificats o títols.

Contacte: Tractem dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Informació d’activitats i serveis: Amb l’autorització explícita de cada alumne, un cop finalitzats els estudis utilitzem les seves dades de contacte per enviar informació dels nostres serveis i activitats.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors: Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Tractem les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web: El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos (més informació sobre la política de cookies).

Altres canals d’obtenció de dades: Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament.

Obtenció de dades personals
A l’apartat anterior hem fet referència a alguns dels orígens de les dades que tractem. En la majoria de casos les dades provenen directament dels interessats, i els obtenim principalment per mitjà dels formularis preparats a l’efecte. En activitats formatives organitzades en conveni amb altres institucions, les dades poden provenir de la institució coorganitzadora.

Legitimació legal per al tractament de dades personals
Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Per a la prestació de serveis educatius: Un cop admesos els nostres alumnes obtenen d’AMSE serveis educatius. El tractament de les seves dades s’inicia amb el consentiment de la persona interessada, i es porta a terme en compliment d’una relació contractual (prestació de serveis) i en compliment d’obligacions legals.

En compliment d’una relació precontractual: És el cas de les dades de persones interessades en l’oferta docent d’AMSE. Per altres motius però amb una legitimació similar, tractem les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual.

En compliment d'una relació contractual: Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.

En compliment d'obligacions legals: En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària. Seria també en compliment d’obligacions legals que comunicaríem dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat si ho requerissin.

En base al consentiment: Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà.

Comunicació de dades personals
Com a criteri general únicament comuniquem dades en compliments d’obligacions legals. En els apartats precedents hem explicat les comunicacions de dades dels nostres alumnes, necessàries per fer possible la prestació dels serveis educatius, i dels nostres clients i proveïdors, en el desenvolupament de les relacions econòmiques i comercials.

A fi i efecte de reconeixement dels estudis realitzats i expedició de títols les dades dels alumnes es comuniquen a institucions educatives. En compliment de normes legals es comuniquen a entitats asseguradores, i a entitats bancàries amb finalitat de cobrament. Per a la realització de les pràctiques es comuniquen a les empreses o institucions d’acollida. Es fa amb el consentiment de l’alumne.

S’efectuen transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional) quan ho requereix la mobilitat internacional dels alumnes.

Accés a dades personals per part d’altres empreses i institucions
AMSE encarrega la docència a persones especialistes en les matèries que figuren en els programes i plans docents. Els docents reben informació sobre les seves obligacions en el compliment de la normativa de protecció de dades i formalitzen el seu compromís de tractar-les adequadament.

D’altra banda AMSE obté serveis d’empreses privades que li aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitza amb aquestes empreses les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Per exemple, determinades dades poden residir en servidors contractats a empreses especialitzades o han de ser tractades per empreses que ofereixen suport informàtic. Entre les empreses que ofereixen serveis a AMSE figura EUMES Girona SL (EUMES) que té accés a les dades dels alumnes per a la prestació de serveis administratius, comptables i docents.

Temps de conservació de dades personals
El temps de conservació de les dades ve determinat per la finalitat específica de cada tractament. Es conserven també per atendre possibles requeriments de les administracions públiques o òrgans judicials. En conseqüència conservem les dades durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu i per acreditar el compliment de les obligacions d’AMSE, però no per un període superior al necessari per a les finalitats del tractament. En el cas de la informació que acredita la formació rebuda pels alumnes, les dades es conserven de forma permanent per preservar els drets d’aquests alumnes.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de les comissions qualificadores, són un referent determinant en el moment de decidir la conservació o eliminació de les dades vinculades a l’exercici de serveis d’interès públic.

Drets de les persones en relació a dades personals
Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten: Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida: Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi: Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació: És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió: En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament: També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació: Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Exercici i defensa dels drets
Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a AMSE a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.agpd.es).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça protecciodades@eumes.cat.